ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING DOOR DE KLANTBINDERIJ

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder               
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, de eenmanszaak De Klantbinderij, kantoorhoudende aan de Duke Ellingtonstraat 4, 1066 GE, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34299269. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker.  

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, werkzaamheden en adviezen waarbij Gebruiker goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.     

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.                     
2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven zijn deze offertes geldig gedurende een periode 30 dagen. Indien Opdrachtgever de offerte binnen 30 dagen schriftelijk aanvaardt, komt tussen Gebruiker en Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht tot stand.      
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.         

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de, op dat moment bekende stand der wetenschap en neemt de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen daarbij zoveel mogelijk in acht.
2. Gebruiker baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de, door Opdrachtgever verstrekte informatie en bescheiden.                
3. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.                        
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de door Gebruiker gewenste vorm en op de door Gebruiker gewenste wijze aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.                    
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.                                      
6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.                      
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan Gebruiker verstrekt of heeft verstrekt, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.                 
9. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Gebruiker gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Gebruiker is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 6 'wijziging en meerwerk'.     
10. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Gebruiker steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.                       
11. In geval Gebruiker of haar eventuele medewerkers op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten,  zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Gebruiker daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.      

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.                                
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Gebruiker een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen Gebruiker alsnog de werkzaamheden kan voltooien. Vindt voltooiing van de werkzaamheden niet binnen deze redelijke termijn plaats, dan kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Gebruiker kunnen worden beïnvloed.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gebruiker Opdrachtgever hierover schriftelijk van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.                  
5. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.   
2. Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Gebruiker niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.                           
3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van Gebruiker, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van Gebruiker heeft verkregen.                   
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.                      

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.                       
2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Gebruiker, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.                      
4. Dit artikel is ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.          

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De partij die wil ontbinden moet dit doen middels aangetekend schrijven.
2. Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door een aangetekende schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.                  
3. Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien - al dan niet voorlopig – aan een partij surséance van betaling wordt verleend, indien een partij in staat van faillissement verkeert of indien de onderneming van een partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.                              
4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Gebruiker ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Gebruiker vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. De vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven Gebruiker goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;                               
- indien Gebruiker Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6. In de genoemde gevallen is Gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Gebruiker schadevergoeding te vorderen.             

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker.    
2. Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief.
3. Klachten als genoemd in artikel 10.1 schorten de betalingsverplichting(-en) van Opdrachtgever niet op.                                   

Artikel 11. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.         
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.                           
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het uurtarief wordt per opdracht door Gebruiker vastgesteld.                
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.                         
5. Het uurtarief van Gebruiker, zonodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt eens per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
6. Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen indien na totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.
7. Gebruiker is gerechtigd een voorschot van maximaal 50% van het bedrag waar de overeenkomst betrekking op heeft in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.        

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 werkdagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betaling dient zonder schuldvergelijking te geschieden.     
2. Na het verstrijken van 15 werkdagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.                   
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.                        
5. Gebruiker heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Gebruiker verschuldigd is, heeft voldaan. 
6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.                             

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Gebruiker verplicht zich binnen de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.              
2. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Gebruiker voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.             
3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker.                             
4. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.       
5. De in lid 2 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
6. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Voor buiten dit lid bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor een schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000.     

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van partijen worden daaronder begrepen.         
2. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verbintenis hadden moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.                        
4. Ingeval van overmacht wordt hetgeen dat reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zijn.                             
Artikel 15. Geschillenbeslechting
Alle geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet onderling een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.                

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De Klantbinderij, Amsterdam, 11 maart 2011

 

De Klantbinderij

Het Klantbinderij stappenplan© helpt ondernemers en gemeenten om klantrelaties, visie en strategie zowel cijfermatig als met de inzet van CRM, storytelling en coaching te analyseren, te ontwikkelen en toekomstbestendig/SDG compliant te maken.

Contact

  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • 06-535.15.466

  • Gevestigd in Amsterdam